Regulamin

Serwis internetowy (Sklep internetowy) prowadzony jest przez:
CITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (dalej: CITY sp. z o.o. – sp. k. lub Spółka)
adres: ul. Jugowicka 6a, 30-443 Kraków, Polska

tel: +48 12 655 46 88
e-mail: info@city.com.pl

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
KRS 0000550144
REGON 357041360
NIP 6792572903

Dane bankowe:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Numer rachunku 66 1750 1048 0000 0000 0132 2559

Ogólne warunki handlowe CITY sp. z o.o. – sp. k. oraz pouczenie dotyczące prawa do odstąpienia

§ 1 Informacje ogólne

1. CITY sp. z o.o. – sp. k.  prowadzi pod adresem internetowym http:/meandwall.pl sklep internetowy (dalej: serwis) oferujący realizację przez Spółkę złożonych przez Klientów zamówień w formie wydruków na różnych podłożach m.in. plakatów, druków na płótnie, naklejek, tapet itp. (dalej: wydruki). CITY sp. z o.o. – sp. k. będąca właścicielem oraz administratorem strony jest również stroną w umowie dla wszystkich osób prawnych i fizycznych chcących zakupić zamówione wydruki w ten właśnie sposób.
2. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy Spółką a klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym CITY sp. z o.o. – sp. k. zawartym w niniejszym Regulaminie. Ewentualne odstępstwa od ogólnych warunków handlowych są możliwe wyłącznie, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między CITY sp. z o.o. – sp. k.  oraz Klientem w formie pisemnej lub zostały wyraźnie określone w niniejszym Regulaminie. Ustne zobowiązania oferenta (Klienta), jego przedstawicieli lub innych osób upoważnionych, wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez CITY sp. z o.o. – sp. k.
3. Klient zobowiązuje się do podania w momencie wypełniania zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody po stronie Spółki.
4. Jeżeli któraś klauzula w niniejszym Regulaminie straciła bądź straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.
5. Do korzystania z serwisu tj. do składania zamówień w serwisie niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Edge,
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie serwisu, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.meandwall.pl, a także możliwe jest jego ściągnięcie poprzez kliknięcie w oknie przeglądarki opcji „zapisz stronę".

§ 2 Rejestracja użytkowników

1. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna i jest możliwa bądź bezpośrednio po wejściu na stronę lub też po skonfigurowaniu parametrów zamówienia. Rejestracji, jak i zamówień, dokonywać mogą osoby wyłącznie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Celem rejestracji należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej, a w trakcie rejestracji pamiętać o pełnym i zgodnym z prawdą podaniu danych. Wraz z rejestracją należy wybrać indywidualną nazwę użytkownika oraz hasło. Nazwa użytkownika nie powinna naruszać prawa osób trzecich oraz dobrych obyczajów. Klient zobowiązuje się nie podawać swojego hasła osobom trzecim, a także do odpowiedniego zabezpieczenia tego hasła przed dostępem do niego osób trzecich – za naruszenie tego zobowiązania oraz jego skutki odpowiada wyłącznie Klient.
2. Wraz z rejestracją Klient musi zaakceptować Regulamin Serwisu i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
3. Oprócz akceptacji niniejszego Regulaminu rejestracja nie jest powiązana z żadnymi innymi zobowiązaniami. Wpis może zostać usunięty z serwisu w każdej chwili.
4. W przypadku zmiany danych osobowych należy samodzielnie dokonać ich aktualizacji. Wszelkie zmiany możliwe są dopiero po rejestracji w systemie w zakładce „Konto klienta".

§ 3 Zasady korzystania z serwisu/ składania zamówień

1. Przedstawione przez Spółkę. w Internecie lub innych mediach przykłady wydruków nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem Klienta do przedstawienia oferty sprzedaży (zamówienia) zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego. Zamówienia można składać poprzez przygotowane przez Spółkę. formularze zamówień online w oparciu o kreator zamówienia. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji do systemu.
2. W kreatorze zamówienia Klient dokonuje wyboru parametrów zamówienia. Odnośnie motywów (grafiki) jakie mają zostać umieszczone na wydruku Klient może skorzystać z bazy udostępnionej przez Sprzedawcę lub też dostarczyć w formie pliku własny motyw (grafikę) w formatach  wskazanych w kreatorze zamówienia.
3. Oferowane wydruki są po otrzymaniu potwierdzenia płatności realizowane według zamówienia klienta i/lub w razie potrzeby poddawane korekcie.
4. Każdy zamówiony wydruk musi zostać skonfigurowany przez Klienta według jego życzeń. Należy zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT i uwzględniają koszty wysyłki z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
5. W przypadku braku możliwości dokonania wydruku z przyczyn technicznych Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony przez Spółkę, a w przypadku dokonania płatności środki zostaną zwrócone na rachunek, z którego nastąpiła zapłata.
6. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przekazania towaru spedytorowi/ przewoźnikowi,
7. Treść umowy nie jest osobno przechowywana przez Spółkę. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są klientowi w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną. Klient jest na bieżąco informowany o zmianie statusu realizacji zamówienia. Aktualne ogólne warunki handlowe są dostępne na stronie www.meandwall.pl.
8. Zamówienia składane przez klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez klienta. Wszystkie podane ceny uwzględniają podatek VAT (obecnie wynosi on 23 %) oraz koszty wysyłki wydruków za pośrednictwem wybranego przez Sprzedawcę renomowanego spedytora/przewoźnika na terenie RP. Koszty wysyłki poza granicę RP oraz wysyłki uwzględniającej indywidualne wymagania Klienta będą uzgadniane indywidualnie.
9. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach wydruków oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienia, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych.
10. Spółka zastrzega możliwość wycofania niektórych motywów z dostępności do druku.
11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

§ 4 Płatność

1. Płatności za towary można dokonywać wyłącznie w systemie PayU (PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu) poprzez płatność kartami płatniczymi lub w ramach płatności elektronicznych (e-przelew).
2. Płatność czekiem, gotówką lub przelewem bezpośrednio na rachunek Spółki nie jest możliwa.

§ 5 Realizacja Zamówienia/Dostawa

1. W przypadku, gdy realizacja zamówienie nie jest możliwe, Spółka zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Klienta. Jeżeli Klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona, chyba że strony ustalą zmianę parametrów zamówienia.
2. Orientacyjny czas realizacji złożonych zamówień wraz z dostawą na terenie RP wynosi ok. 5-6 dni roboczych (dzień roboczy: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) jest on liczony od momentu otrzymania przez Sprzedawcę pełnego wynagrodzenia za towar. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia niestandardowe oraz przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.
3. Koszty dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej poprzez spedytora/przewoźnika wybranego przez Spółkę wliczone są w cenę zamówienia ustaloną przy składaniu zamówienia. W przypadku dostawy poza granice RP koszty dostawy ustalane są indywidualnie. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.
4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Klient zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt i ryzyko.
5. W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych, podatków oraz innych opłat, jakie mogą zostać poniesione przy wysyłkach poza Unię Europejską.
6. Osobisty odbiór towarów nie jest możliwy.
7. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 Szkody powstałe w trakcie transportu

1. Jeżeli dostarczone Klientowi wydruki posiadają widoczne uszkodzenia opakowania lub zawartości należy zareklamować je spedytorowi/przewoźnikowi w momencie dostawy.
2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować Spółkę.

§ 7 Ograniczenie odpowiedzialności

1. Spółka  nie ponosi odpowiedzialności za stały dostęp do  systemu online, jak również za błędy techniczne oraz elektroniczne powstałe w trakcie dokonywanych zakupów, na które nie ma wpływu.
2. Spółka udostępnia na swoich stronach internetowych linki do innych stron znajdujących się w sieci. Spółka, że nie ma wpływu na wygląd oraz zawartość tych stron. Dlatego też spółka niniejszym oświadcza, że nie traktuje tych stron, do których linki podano na www.meandwall.pl jako swoją własność. Oświadczenie to dotyczy wszystkich pokazanych linków oraz ich zawartości.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za udostępnione przez Klienta materiały użyte do realizacji wydruku (w tym pliki zawierające motywy, grafiki).


§ 8 Prawo do odstąpienia od warunków umowy

1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży wydruku zakupionego w Serwisie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 4 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
a) od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (dostawy wydruku),
b) od daty otrzymania przez konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczególności odbitek zdjęć, wydruków, na których zamieszczane są zdjęcia na życzenie Klienta, Produktów przygotowanym na wymiar zgodnie z zamówieniem Klienta itp.);
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej (Klient może skorzystać ze wzoru znajdującego się na niniejszej stronie, poniżej). W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce wydruku w stanie w jakim otrzymał go od Spółki. Spółka zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.
4. Bezpośredni koszt zwrotu wydruku w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości wydruku będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza użycie niezbędne do niezwłocznego zwrotu wydruku Spółce.
5. Klient, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić wydruk Spółce, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części poprzez odesłanie go na adres Spółki.
6. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwraca się wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Spółka została poinformowany o odstąpieniu od umowy.
8. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w początkowej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Spółka ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania wydruku lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania.


Wzór formularza odstąpienia od umowy:

— Adresat:
CITY sp. z o.o. – sp. k.
ul. Jugowicka 6a
30-443 Kraków
Polska

tel: +48 12 655 46 88
e-mail: info@city.com.pl

— Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)
— Data zamówienia (*)/odbioru (*)
— Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
— Adres konsumenta(-ów)
— Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
— Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


§ 9 Warunki reklamacji (rękojmia)

1. Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli dostarczony wydruk ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. W przypadku jeżeli stroną umowy nie jest konsument okres rękojmi wynosi jeden rok.
2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany wydruk wraz z dowodem jego zakupu pochodzącym od Spółki i opisem reklamacji (wypełniając formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie internetowej Sprzedawcy).
4. Reklamacja może być złożona listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@meandwall.pl. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego wynikające ze specyficznych właściwości technik wydruku stosowanych przez Spółkę.
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany wydruku, usunięcia wad wydruku lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Klient nabywający wydruk w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.
7. W przypadku gdy reklamacja Klienta okaże się uzasadniona, Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad lub usunie wadę. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Spółka może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę wydruku.
8. Jeżeli Spółka dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od Klienta zwrotu wadliwego towaru.
9. Szkody powstałe na wskutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Klienta w trakcie montażu lub użytkowania wydruku nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Spółki. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez Spółkę.

§ 10 Prawa autorskie

1. Sprzedawane przez Spółkę wydruki objęte są w zakresie umieszczonych na nich motywów (grafiki) ochroną w ramach praw autorskich. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania motywów znajdujących się na tych wydrukach.
2. Każde korzystanie z wydruku i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Spółki, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem wydruku lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej - związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
4. W przypadku jeżeli wydruk będzie zawierał motyw (wzór) dostarczony przez Klienta, Spółka nie ma obowiązku jego weryfikacji, a także Spółka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich w związku z zastosowaniem motywu na zamówionych wydrukach. W przypadku jeżeli osoba trzecia wystąpi do Sprzedawcy z uzasadnionymi roszczeniami w związku z zastosowaniem motywu dostarczonego przez Klienta, Klient zobowiązany jest do zwolnienia Sprzedawcy z odpowiedzialności, a także do pokrycia wszelkich poniesionych przez Spółkę kosztów z tego tytułu.

§  11 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Serwisie oraz w procesie korzystania z Serwisu, w tym dokonywania zamówień w Serwisie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zamówień w Serwisie.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę, tj. spółkę pod firmą City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-443) przy ul. Jugowickiej 6a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000550144, REGON 357041360, NIP 6792572903,
3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży wydruków, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 12 Regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „konto Klienta”).
5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Serwisu poświęconej polityce prywatności.

§ 12 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „konto Klienta”. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „konto Klienta” lub po przesłaniu rezygnacji na adres internetowy: newsletter@meandwall.pl.


§ 13 Postanowienia końcowe

1. Dostępność informacji o Produktach na stronach Serwisu nie oznacza dostępności tych Produktów i możliwości realizacji zamówienia.
2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.
3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją wydruku na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem wydruku (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 8 ust. Regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
6. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Serwisie, a także korzystanie przez Spółkę z systemów analiz sieci. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.
9. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.